Nagy Angliai körutazás - és a walesi várak

Még nincs értékelés. Írja Ön az elsőt!
Ellátás:
reggeli 
Utazás:
autóbusszal 
Szálláshely:
3* 
Típus:
körutazás 
Indulás:
Budapest 
Hivatkozás:
77572
Utolsó frissítés:
 
2017.08.11. (P)
266 000 Ft / fő (alap ár)
12 nap/11 éj
272 900 Ft / fő teljes ár
Lejárt ajánlat
Töltődnek az indulási időpontok

Részletes programleírás

Ha tetszik az utazás, telefonáljon most!

06 1 881 7400, 06 20 884 9400

Elérhetőségek »
Ajánlat kérés »
On-line foglalás »

Start Utazás Védőháló »
Csődvédelem felső fokon
az Ön teljes biztonságáért

ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

A feltűntetett árak 5% kedvezményt tartalmaznak. 

 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Dover fehér sziklái, Canterbury
Utazás az Aachen – Brüsszel – Calais út­vo­na­lon. Komp­át­kelés a La Manche csatornán Doverbe a délutáni órákban. To­vább­uta­zás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal. Szállás London kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Hampton Court, Oxford
Délelőtt VIII. Henrik nagyszerű kastélyának, Hampton Courtnak a meg­te­kin­té­se (dísz­termek, park, sövény­la­bi­rintus, királyi tenisz­pálya stb.), majd utazás Oxfordba, Anglia híres egyetemi váro­sába, mely tele van műem­lé­kekkel. Séta a városban, is­mer­ke­dés a leg­fon­to­sabb kollégiumokkal, majd szabad program. Szállás Coventry kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: Stratford, Warwick, Coventry
Barangolás Shakespeare szülőföldjén, Anglia „szí­vé­ben”. Is­mer­ke­dés Stratforddal, mely egy nagyon han­gu­la­tos kisváros, ahol szinte minden a város szülöt­tére, Shakespeare-re emlékeztet. A nagy író szülő­há­zának meglá­to­ga­tása. To­vább­uta­zás Warwickba, amelynek vára az egyik legim­po­zánsabb egész Angli­ában, belse­jében pedig nagy­szerű kiál­lít­ások láthatók. A nap befe­je­zé­se­képpen utazás Coventrybe. Coventry városa két egymás mellett álló ka­ted­rá­lisáról neve­zetes. Az új ka­ted­rá­list a II. világ­háború után építették fel a hábo­rúban lebom­bázott kö­zép­ko­ri ka­ted­rá­lis mellett, melynek romjait meghagyták, hogy emlé­kez­tessenek a háború borzalmaira.

5. nap: Snowdon, walesi várak
Utazás a Birmingham – Shrewsbury – Llangollen út­vo­na­lon az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező walesi várakhoz. A Snowdon-hegység fenséges hegy­vo­nu­latai mentén megér­kezés Caernarvonba, egy szép kisvá­rosba. A ten­ger­parton álló hatalmas vára arról neve­zetes, hogy itt született I. Edward angol király fia, és ettől kezdve viselik a Wales hercege címet az angol trón­örö­kösök. Az út kö­vet­ke­ző állo­mása Conwy, ahol mind a kö­zép­ko­ri városfalak (21 bástyával), mind a 8 tornyú vár kiváló álla­potban fenn­ma­radtak. Ez az együttes a maga nemében egyedül­álló egész Nagy-Britanniában. Szállás Liverpool központjában (2 éj).

6. nap: Liverpool, Chester
Liverpoolban, a leg­na­gyobb angol kikö­tő­vá­ros­ban, a város 2 híres ka­ted­rá­lisának, a mo­nu­men­tá­lis anglikán és a modern kato­likus ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség az Albert Dockban lévő Beatles Múzeum vagy a rend­kívül gaz­dag Tenge­ré­szeti Múzeum meglá­to­ga­tására. Délután is­mer­ke­dés Chesterrel, Anglia egyik legbá­jo­sabb kisvá­ro­sával. Az ókori eredetű város régi, han­gu­la­tos favázas épüle­teivel olyan, mint egy nagy szabadtéri múzeum.

7. nap: Bath, Stonehenge
Utazás a Birmingham – Gloucester – Bristol út­vo­na­lon Bath-ba, Nyugat-Anglia műem­lék­vá­ro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal (geor­giánus stílusú épületek, Római fürdő, ka­ted­rá­lis), majd a kö­vet­ke­ző állomás Stonehenge: a rejté­lyesen egymás mellé állított és egymásra rakott kőtöm­böket Európa talán leghí­resebb törté­nelem előtti emlé­kének tartják. Szállás a dél-angliai Southampton kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Portsmouth, Brighton
Délelőtt a szom­szé­dos Portsmouth-ban szabad program, illetve lehe­tő­ség a kikötőben a Napoleont legyőző Nelson admi­rális egykori vezér­ha­jójának, a Victorynak a meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás Brigh­ton­ba, a leg­na­gyobb angol üdülő­vá­rosba. Külön­leges élmény végig­sé­tálni a város ten­ger­par­ti sétá­nyán és óriási mólóján, amely olyan, mint egy nagy vidám­park. Brighton egyéb ne­ve­zetes­sé­gei: a Királyi Pavilon (egy keleties stílusú királyi palota) és az Akvá­rium. Szállás London kör­nyé­kén (3 éj).

9. nap: London
5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Lon­don­ban (Tower-híd, a City felhő­kar­co­lói, Szent Pál-szé­kes­egy­ház, Oxford street, Hyde-park, Buck­ing­ham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, West­minster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után ma­rad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zé­sére, illetve lehe­tő­ség fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra a Tem­zén, ahova idegen­ve­ze­tőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

10. nap: London
Szabad program Londonban. A Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tő­jével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (pl. British Museum – a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma, National Gallery – Anglia vezető képtára, mely teljes átte­kintést ad az európai festé­szetről a közép­kortól a XIX. század végéig, Tower – az angol királyok ősi erődítménye stb.).

11. nap: Leeds várkastély, Csalagút
Délelőtt a festői Leeds várkas­télyt és elbű­völő parkját láto­gatjuk meg, majd a Csatorna Alagúton átkelés a konti­nensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a Rajna-vidéki tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

12. nap:
Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.


Utazás: 
Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.
 
Szállás: 
11 éj­sza­ka színvonalas, jó közép­ka­te­góriás szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
 
Ellátás:
Bőséges büfé- vagy angol reggeli, a Coventry környéki szál­lo­dá­ban vacsora is 2 estére (fakul­tatív vacsora a többi estére az utolsó este kivé­te­lével).
 

Figyelem: Vissza­útban a német­or­szági tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időel­to­lódás miatt elkép­zel­hető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autó­pálya melletti étte­remben lesz lehe­tő­ség vacsorázni.

Nagy-Britannia utazás, nyaralás Anglia utazás, nyaralás London utazás, nyaralás
 
Töltődik a foglalási lap