Írország, Európa zöld szigete

4pont - 1 értékelés   
Ellátás:
félpanzió 
Utazás:
repülővel 
Szálláshely:
3* 
Típus:
körutazás 
Indulás:
Budapest 
Hivatkozás:
77575
Utolsó frissítés:
 
2017.08.07. (H)
327 000 Ft / fő (alap ár)
8 nap/7 éj
402 200 Ft / fő teljes ár
Lejárt ajánlat
Töltődnek az indulási időpontok

Részletes programleírás

Ha tetszik az utazás, telefonáljon most!

06 1 881 7400, 06 20 884 9400

Elérhetőségek »
Ajánlat kérés »
On-line foglalás »

Start Utazás Védőháló »
Csődvédelem felső fokon
az Ön teljes biztonságáért

ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

A feltűntetett árak 5% engedményt tartalmaznak. 

Program:  

1. nap: Dublin

Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A délu­táni érke­zést köve­tően buszos vá­ros­né­zés, melynek során ellá­to­gatunk az ír főváros egyik leg­je­len­tő­sebb temp­lomához, a Szent Patrik-ka­ted­rá­lishoz is. Szállás Dublin kör­nyé­kén (2 éj).
 

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin

Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresz­tény kolos­tor­te­lepülés romjai látha­tóak. A Szt. Kevin által alapí­tott kolostor a korai közép­korban Európa egyik leg­is­mer­tebb egyházi és okta­tási központja volt. Ezután a Powerscourt parkot nézzük meg (Írország leg­szebb kas­tély­parkjának tartják), majd vissza­uta­zás Dublinba, lá­to­ga­tás a Guinness sörfőzde múze­umában.
 

3. nap: Dublin, Clonmacnoise, Galway

Délelőtt a vá­ros­né­zés folyta­tása gyalo­gosan Írország han­gu­la­tos főváro­sában (O'Connell utca, Geor­giá­nus negyed, Szenthá­romság kollé­gium a Kells-i könyvvel, mely a korai keresz­ténység leg­szebb műal­ko­tásai közé tartozik stb.). To­vább­uta­zás az Ír-szigetet átszelve nyugati irányba. Útközben lá­to­ga­tás Clonmacnoise-ban, Írország egyik leghí­re­sebb kora keresztény emlék­he­lyénél. (Való­ságos szabad­téri múze­uma az óír korszaknak.) A késő délutáni órákban is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Galway-jel. Szállás Galway-ben vagy környékén (1 éj).
 

4. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)

Utazás egy különös karszt­vi­déken keresztül (Burren). Hold­béli táj ez érdekes kőalak­za­tokkal és megdöb­ben­tően válto­zatos növény­vi­lággal (2000 féle ritka növényfaj, köztük sark­vi­déki, alpesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virágok). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Írország talán legnagy­sze­rűbb termé­szeti látvá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem függő­leges sziklafal, mely 200 méter magasan tornyosul az Atlanti-óceán fölé. Délután lá­to­ga­tás a Limerick melletti Bunratty-várkastélyban. Lehe­tőség a mellette talál­ható szabad­téri néprajzi múzeum (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol ízelítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt évszá­za­dokban. Szállás Killarney kör­nyé­kén (1éj).
 

5. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű

Délelőtt a Muckross-kastély és látvá­nyos park­jának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvi­déken, majd kirán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág délnyu­gati part­vi­dé­kének egy nagy félszi­getét járja körül, és a Brit-szigetek egyik leg­szebb pano­ráma­útjának szá­mít. A hegyek, völgyek, tavak és a vad­re­gé­nyes tenger­part hatását fokozza a dús vege­táció, mely a Golf-áramlás rend­kívül erős hatá­sának köszönhető. 
Utazás Írország déli részébe, majd a szállodai szobák elfoglalása Cork környékén (2éj).
 

6. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork

Ellátogatunk Írország egyik legbájosabb kisváro­sába, a ten­ger­par­ti Kinsale-be (medi­terrán hangulat, zeg­zugos utcácskák). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cork melletti Midletonban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vi­zuális show kere­tében mutatják be a turis­táknak az ír whiskey törté­netét és készí­tésének módját. Termé­sze­tesen kóstoló is tartozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh városával (látvá­nyos ka­ted­rá­lis). Cobh kikö­tője volt az Atlanti-óceánon átkelő hajóknak az utolsó megál­lója (3 millió ír innen vándo­rolt ki Ameri­kába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Írország második leg­na­gyobb váro­sába késő délután. Corkot kul­tu­rá­lis pezs­gése teszi igazán vonzóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos belvá­rossal. 
 

7. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin

Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 méter magas sziklán talál­ható épü­let­együt­tes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely volt. Mára a nagy­szerű romok maradtak meg (kerek torony, ka­ted­rá­lis, Cormac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­uta­zás Kilkenny-be, amely Íror­szág leginkább kö­zép­ko­ri hangu­latot árasztó városa. Vá­ros­né­zés, majd elutazás az Ír fővárosba. Szállás egy dublini szállodában (1éj). 
 

8. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dub­linból Buda­pest­re, érkezés a délelőtti órákban.

Utazás: 
Menetrend szerinti, közvetlen repülő­já­rattal Bu­da­pest­től Dublinig és vissza. Íror­szágban jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.
 
Szállás:
 7 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
* Megjegyzés: Az augusztus 7-i csoport számára 2 éjszakát foglaltunk egy Killarneyben található szállodában (4. és 5. éjszaka), viszont Cork környékén csak 1 éjszakát tölt a csoport. A programokat ez a változás azonban nem érinti. 
 
Ellátás
Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).
Írország utazás, nyaralás Dublin utazás, nyaralás
 
Töltődik a foglalási lap