Csehország felfedezése

Kastályok, várak, műemlékvárosok, természeti csodák

5pont - 2 értékelés   
Ellátás:
reggeli 
Utazás:
autóbusszal 
Szálláshely:
4* 
Típus:
körutazás 
Indulás:
Budapest 
Hivatkozás:
75545
Utolsó frissítés:
 
2017.09.07. (Cs)
118 500 Ft / fő (alap ár)
8 nap/7 éj
123 600 Ft / fő teljes ár
Lejárt ajánlat
Töltődnek az indulási időpontok

Részletes programleírás

Ha tetszik az utazás, telefonáljon most!

06 1 881 7400, 06 20 884 9400

Elérhetőségek »
Ajánlat kérés »
On-line foglalás »

Start Utazás Védőháló »
Csődvédelem felső fokon
az Ön teljes biztonságáért

ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

A feltűntetett árak 5% kedvezményt tartalmaznak. 

1. nap: Dévény vára, Brno (Brünn)
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Raj­ka – Pozsony út­vo­na­lon. Első programunk a szlo­vák főváros melletti Dévényi vár (a Duna Gib­ral­tár­ja). A Duna és a Morva folyók talál­ko­zásánál egy magas sziklán álló erődít­mény valaha az egyik leg­fon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szélen, mára a látvá­nyos romok maradtak meg.
To­vább­uta­zás Brnóba, Cseh­ország második leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza – pano­ráma a to­rony­ból stb.), majd szabad program. Szállás Brnóban (2 éj).

2. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)
Délelőtt utazás a Morva karszt­hegy­ségbe, ahol a víz oldó hatá­sára búvó­pa­takok és barlangok káp­rá­za­tos együt­tese képző­dött. Csóna­kázás a föld alatti Punkva folyón egy cseppkő­bar­langban, majd séta a Ma­cocha-szurdokhoz.
Délután kirán­dulás Olomoucba, Cseh­ország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sába: gyönyörű terek, vá­ros­háza, szentháromság-oszlop (a leg­na­gyobb az országban), Szent Vencel-dóm stb.

3. nap: Hradec Králové (Königgrätz), Cseh Paradicsom
Utazás északnyugat felé Hradec Královéba, Kelet-Csehország tartomány főváro­sába. A város inkább német nevén, Königgrätzként vált híressé. Törté­nelmi vá­ros­köz­pont­ja az Elba bal partján szintén a leg­szebbek közé tartozik: Fő tér, Szentlélek-ka­ted­rá­lis, Fehér torony (pano­rámakilátó), vá­ros­háza, Mária Mennybemenetele-temp­lom stb.
To­vább­uta­zás a Cseh Paradicsom nevű nemzeti parkba. A feny­vesekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város az ország egyik legnép­szerűbb kirán­du­ló­he­lye. Szállás Prága kör­nyé­kén (3 éj).

4. nap: Prága
Vá­ros­né­zés Prágában, a cseh fővárosban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­művesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­há­zával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­has­sanak az ősi utcákon vagy beüljenek vala­melyik híres sörözőbe.

5. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdőváro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monarchia idő­sza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délu­táni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában. 
Figyelem: A félpanziós felárat befize­tőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvá­rosi étteremben lesz.

6. nap: Kutná Hora (Kuttenberg), Konopiště kastélya
Délelőtt is­mer­ke­dés Kutná Horával (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a kisváros 5-600 évvel ezelőtt Prágával vetél­kedett, ebből a korból szár­maznak értékes műem­lékei. Ezek közül is kiemel­kedik a Szent Bor­bála-ka­ted­rá­lis, melyet Közép-Európa egyik leg­szebb gótikus temp­lomának tartanak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Konopiště kasté­lyának meglá­to­ga­tása (gaz­dagon díszített belső termek, trófea­gyűj­temény, angol­park). A romantikus épü­let­együt­tes az Osztrák-Magyar Monarchia egykori trón­örökösének, Ferenc Ferdinánd főher­cegnek a tu­laj­do­na volt.
Ezután to­vább­uta­zás Dél-Csehországba, szállás České Budějovicében (2 éj).

7. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya, České Budějovice (Budweis)
Utazás Český Krumlovba. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a turis­táknak.
Délután lá­to­ga­tás Hluboká kasté­lyában, melyet egykori tulaj­do­nosai – a Schwarzenbergek – az angol uralkodó rezi­den­ciájának, a Windsori kastélynak a mintá­jára alakí­tották át. Ma Csehország leg­lá­to­ga­tot­tabb kastélya.
Visszautazás České Budějovicébe. Közös séta, azután szabad program Dél-Csehország tarto­mányi főváro­sában.

8. nap: Telč, Lednice kastélya
Utazás a dél-morvaországi Telčbe, ahol a főtér tö­ké­le­tes­sége szinte minden kép­ze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Is­mer­ke­dés a várossal, majd indulás haza­felé. Utolsó prog­ramunk az osztrák határ köze­lében fekvő Lednice kasté­lyának meg­te­kin­té­se. A dúsgaz­dag Liechtenstein hercegek egykori pazar palotá­jában tett lá­to­ga­tás méltó lezá­rását jelenti a csehor­szági köruta­zásnak. 
Hazaérkezés Szlovákián keresztül a Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfehérvár út­vo­na­lon az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében felcserélődhet.

* Az augusztus 04-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:
  1.nap: Dévény vára, Telč
  2.nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kasté­lya, České Budějovice (Budweis)
  3. nap: Konopiště kastélya, Kutná Hora (Kuttenberg)
  4.nap: Prága
  5.nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
  6.nap: Cseh Paradicsom, Hradec Králové (Königgrätz)
  7.nap: Morva - karszt, Olomouc (Olmütz)
  8.nap: Brno (Brünn), Lednice kastélya

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben. 

 


Utazás:
Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás:
7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
2 éj­sza­ka Brnóban egy szép, de nem központi fekvésű, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban ( megjegyzés: a szept. 30-i csoport egy belváros közeli, de egyszerűbb 4 csillagos szállodában lesz elhelyezve), 3 éj­sza­ka Prága kör­nyé­kén egy új, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 2 éj­sza­ka České Budějovicében egy város­központi, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Csehország utazás, nyaralás Prága utazás, nyaralás
 
Töltődik a foglalási lap